82. ..βιολογία και κοινωνία

(i.1) biology.and.society.pm

j.pollock.she-wolf

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον (και ευρύτερη σημασία) έχουν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εισδοχή της βιολογικής επιστήμης στη σφαίρα της ανθρώπινης κοινωνικής οργάνωσης και τάξης: ερευνητές από κλάδους της (εξελικτικής) βιολογίας ενεπλάκησαν σε μια προσπάθεια να «ερμηνεύσουν» τους  κοινωνικούς θεσμούς με βάση τις ανθρώπινες ενορμήσεις και προδιαθέσεις. Σ’αυτή ωστόσο την προσπάθεια μετάβασης από την εξελικτική φυλογένεση στην κοινωνική μορφολογία παρεμβάλλεται με ουσιαστικό τρόπο ο ανθρώπινος πολιτισμός. […] PDF

(ι.1) Βιολογική επιστήμη και κοινωνία.

(ι.1.1) Το εγχείρημα της «Κοινωνιοβιολογίας».

(ι.1.2) Θεωρία της Εξέλιξης και “φυσική επιλογή”.

(ι.2) πολιτισμός και εξέλιξη.

chimpanzee-adult-female-orphan-baby

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

Advertisements