87. ‘λογικός θετικισμός’ και ‘λογικός εμπειρισμός’

87. logical.positivism.pm

caillebotte.rooftops-snowΟ όρος «θετικισμός» χρησιμοποιήθηκε κατά βάση ως το όνομα του «αυστηρού εμπειρισμού»: αυθεντικοί είναι μόνο οι ισχυρισμοί οι οποίοι θεμελιώνονται άμεσα στην εμπειρία. Ο σύγχρονος “λογικός θετικισμός” (ειδικότερα ο “Κύκλος της Βιέννης”) αποδέχεται την συμβολική λογική (Russel & Whitehead, λογικός φορμαλισμός των Principia Mathematica) ως το πρωταρχικό εργαλείο ανάλυσης.

Για τους ‘λογικούς θετικιστές’ υπάρχουν δύο είδη έρευνας που μπορούν να αποφέρουν γνώση: η εμπειρική έρευνα (έργο των επιστημών) και η λογική ανάλυση της επιστήμης (έργο της φιλοσοφίας). […] PDF

(α.1) Λογικός θετικισμός και λογικός εμπειρισμός.

(α).1.1. Ο ‘λογικισμός’ (G.Frege, B.Russell)

Παρέκβαση: L.Wittgenstein.

(α).1.2. η «διαψευσιοκρατία» του Karl Popper

[…]

philosophy-science1

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

Advertisements